Карбоплатин за ранен TNBC? Зависи от кого питаш

Съдържание:

Карбоплатин за ранен TNBC? Зависи от кого питаш
Карбоплатин за ранен TNBC? Зависи от кого питаш

Видео: Карбоплатин за ранен TNBC? Зависи от кого питаш

Видео: Карбоплатин за ранен TNBC? Зависи от кого питаш
Видео: Risk factors for developing triple-negative breast cancer 2023, Декември
Anonim

SAN ANTONIO - Добавянето на карбоплатин към стандартен режим на неоадювантна химиотерапия подобрява значително преживяемостта без болести или събития при пациенти с ранен стадий на троен отрицателен рак на гърдата (TNBC), според едно проучване, представено тук на рака на гърдата в Сан Антонио Симпозиум (SABCS) 2015. Но друго проучване подсказва, че не е така.

Двете проучвания също достигнаха до различни изводи дали патологичният пълен отговор (pCR) е доказана сурогатна крайна точка за оцеляване без събития в клиничните проучвания.

Първото проучване, отчитащо резултатите от ранната преживяемост от фаза 2 на проучване на GeparSixto, показва, че при медианно проследяване от 35 месеца преживяемостта без заболяване е по-добра при пациенти с TNBC, които са получавали карбоплатин и бевацизумаб в допълнение към паклитаксел и липозомален доксорубицин, отколкото при тези, които са получавали само таксана и антрациклина (85, 8% срещу 76, 1%; P =.0325).

В допълнение, пациентите с TNBC, които са приемали карбоплатин, са имали значително по-високи нива на pCR от тези, които не са получавали карбоплатин (53, 2% срещу 36, 9%; P =.005), съобщава водещият изследовател на GeparSixto Gunter von Minckwitz, MD, от университетската болница в Хайделберг в Германия.

"GeparSixto подкрепя употребата на карбоплатин като част от неоадювантните лечения при всички пациенти с троен отрицателен рак на гърдата", каза той.

Dr Gunter von Minckwitz
Dr Gunter von Minckwitz

Д-р Гюнтер фон Минквиц

Благоприятната прогноза на пациенти, които са постигнали pCR, е потвърдена и е независима от техния зародишен BRCA статус, добави д-р фон Минквиц.

За разлика от това, във второто проучване на пациенти с TNBC, известно като CALGB 40603, също изпитване фаза 2 с групи, съдържащи карбоплатин (със или без бевацизумаб), изследователите установяват, че при средно проследяване от 39 месеца, pCR е прогностичен на резултат при избрани пациенти. Те обаче не можаха да определят дали карбоплатинът или бевацизумаб предлагат допълнителна полза, тъй като проучването не е било достатъчно.

"Въз основа на тези резултати в момента нито карбоплатинът, нито бевацизумаб не трябва да се считат за част от стандартния режим на неаадювантна химиотерапия за етап II или III TNBC", заяви водещият изследовател на CALGB 40603 Уилям М. Сиков, д.м., медицински онколог в болницата за жени и бебета в Провиденс, Род Айлънд, в материали за срещи.

Изследователите на CALGB 40603 също откриха, че pCR е "добър сурогат за дългосрочни резултати на пациентско ниво", съобщи д-р Сиков. Но за разлика от твърденията на von Minckwitz et al, данни от клинични изпитвания липсват. "Не са налице доказателства, че процентът на pCR може да бъде използван като сурогат за оцеляване без събитие или цялостна преживяемост на ниво проба, за да се сравнят схемите при троен отрицателен рак на гърдата", добави той.

GeparSixto: Да за карбоплатин за TNBC

По-рано изследователите на GeparSixto откриха, че карбоплатинът подобрява процента на pCR при пациенти с TNBC, но не и HER2 -позитивен рак на гърдата, и че зародишният BRCA статус е важен предиктор за pCR (Lancet Oncol. 2014; 15: 747-756).

Изпитването, което сравнява схема на паклитаксел и непегилиран липозомен доксорубицин с или без седмичен карбоплатин, не отговаря на основната си крайна точка на разлика в pCR с карбоплатин за общата популация от 595 пациенти с TNBC или HER2 -позитивен рак на гърдата. Степента на pCR е 36, 9% без карбоплатин и 43, 7% с карбоплатин, но разликата не е значителна. Както обаче беше отбелязано по-рано, има значително предимство на pCR с карбоплатин за 315 пациенти с TNBC.

В SABCS д-р фон Минквиц съобщава за ранно оцеляване без болести от процеса.

За общата популация 3-годишната преживяемост без болести е 84, 7% с карбоплатин и 81, 0% без, а кривите на оцеляване са суперположими. По подобен начин при пациенти, положителни за HER2, няма разлика в преживяемостта без заболяване (83.4% срещу 86.7%).

Но за пациентите с TNBC, има разлика в 3-годишната преживяемост без заболяване между карбоплатин и без карбоплатин (85, 8% срещу 76, 1%; P = 0, 00325), което се превръща в съотношение на опасност за карбоплатина от 0, 56 (P = 0.35).

CALGB 40603: Журито все още е излязло

В рандомизираното проучване CALGB 40603 имаше схема 2 × 2 за рандомизация, при която всички пациенти получават паклитаксел 80 mg / m² седмично в продължение на 12 седмици плюс едно от три лечения: бевацизумаб 10 mg / kg на всеки 2 седмици за девет цикъла; карбоплатин до AUC 6 на всеки 3 седмици за четири цикъла; или едновременно карбоплатин и бевацизумаб, както по-рано се съобщава от Medscape Medical News.

Всички пациенти продължиха химиотерапия с гъста доза с доксорубицин и циклофосфамид в продължение на четири цикъла.

Това проучване в ранна фаза е проектирано да гледа на процентите на pCR в гърдата и аксилата, но не е било възможно да се сравняват отделните групи на лечение или да се открият разлики в преживяемост без рецидив или обща преживяемост, отбеляза д-р Сиков.

Степента на pCR в гърдата е по-ниска при пациенти, които не са приемали карбоплатин, отколкото при тези, които са го приемали (46% срещу 60%). Коефициентът на коефициенти (OR) за карбоплатин е 1, 76 (P =.001).

Степента на pCR в гърдата също е била по-ниска при пациенти, които не са получавали бевацизумаб, отколкото при тези, които са го приемали (48% срещу 59%). OR за инхибитора на ангиогенезата беше 1.58 (P =.0089).

Тази година д-р Сиков отчете, че при всички пациенти 3-годишната преживяемост без събития е 74%, а 3-годишната обща преживяемост е 83%.

Изследователите също така установяват, че pCR в гърдата и аксилата е свързан със значително по-добра преживяемост без събитие (съотношение на опасност [HR], 0, 30; 95% доверителен интервал [CI] 0, 19 - 0, 46) и обща преживяемост (HR, 0, 20; 95 % CI, 0, 11 - 0, 36).

Но те не откриха разлика с добавянето на карбоплатин за преживяемост без събития (HR, 0.84; P =.36) или обща преживяемост (HR, 1.15; P =.53). Бевацизумаб също не е свързан с подобрения в безсъбитието или общата преживяемост.

Както бе отбелязано, изследователите откриха, че pCR, въпреки че прогнозира по-добри резултати на индивидуално ниво, не е адекватен сурогат за оцеляване без събитие на ниво проба, находка подкрепена от скорошен метаанализ (Lancet. 2014; 384: 164-172) и други данни.

Какво трябва да прави онколог?

Добре проектирани проучвания в неоадювантната обстановка ще бъдат необходими, преди карбоплатинът да може да бъде препоръчан като рутинна терапия в началото на TNBC, заяви поканеният обсъждащ Анджела М. ДеМихеле, доктор на медицинските науки, MSCE, от Медицинското училище на университета в Пенсилвания във Филаделфия.

Бих казал, че това все още е индивидуализирано решение. Съотношенията на опасност предполагат полза, но в момента няма достатъчно данни, за да бъдат убедителни. Освен това схемите за дозиране на химиотерапията и дозите на карбоплатина може да са от решаващо значение за оптималната ефикасност и все още не знаем дългосрочният ефект от добавената токсичност на това лекарство “, каза тя.

Изследователите на GeparSixto са използвали нестандартна гръбнака за химиотерапия с липозомен доксорубицин, заместен с циклофосфамид, отбеляза специалист по рак на гърдата, който не е участвал в нито едно проучване.

"В клинично проучване наистина трябва да използвате гръбначен режим, който използваме на практика. Проучването GeparSixto не го направи, но CALGB изследването го направи", Стивън Дж. Исаков, доктор на медицинските науки, от Масачузетската болница за рак Център в Бостън, каза пред Medscape Medical News.

„Основното съобщение за приемане вкъщи е, че изглежда, че тези проучвания не поддържат вкъщи и рутинно добавяне на платина към режимите на неоадювантна химиотерапия и решението за използването му трябва да бъде индивидуализирано за подходящ пациент“, обясни той.

И д-р Исакоф и д-р Демишеле казаха, че е разумно да се обмисли добавянето на карбоплатин, когато има нужда от бърз контрол на локорегионалното заболяване, за да се подобрят шансовете за успешна операция и / или намаляване на заболеваемостта и при пациенти с най-висок риск от рецидив, като тези с болест на стадий III или много млади пациенти.

Все още не е известно дали платиновите съединения могат да се възползват от пациенти с BRCA мутации. Внимателният подбор на пациентите е важен поради добавените рискове както за краткосрочните, така и за дългосрочните токсичности, свързани с тези средства, подчертаха те.

GeparSixto беше подкрепен от GSK, Roche и Teva. Д-р фон Минквиц е говорител на Тева. CALGB 40603 беше подкрепен от Националния раков институт. Д-р Сиков е говорител за Eisai, има договор с AbbVie и е служил в консултативни съвети (неплатени) за Celgene и AbbVie.

Сан Антонио симпозиум за рак на гърдата (SABCS) 2015: Резюмета S2-04 (GeparSixto) и S2-05 (CALGB 40603). Представено на 9 декември 2015 г.

Препоръчано:

Избор На Редактора

Как се справяте с трудни разговори с пациентите си?

Майките хирург се изправят пред специални предизвикателства

Перцептивната дискриминация на лекарите-майки

Първите отговори при ебола заплашват с удар, ако сигурността не бъде подобрена

Алкохолът влошава „стареенето с възпаление“в напреднала възраст

Обединеният доктор на Великобритания нанася "Hit Hit Care"

Старши лекари съобщават за тормоз отгоре и отдолу

Бордовете често пренебрегват сексуалното нарушение на лекар, твърди проучване

Управление на възпалителния артрит от инхибиторите на контролната точка

Програма бордюри Приемане на алкохол с детокс

Ацетаминофен: Многократната употреба на твърде много може да бъде фатална

Редовната употреба на аналгетици може да увеличи риска от загуба на слуха

Американските новини най-добрите работни места за г. Включват много в здравеопазването

CMS представя цялостните звездни оценки за качество на болницата

Детският риск от хронични състояния е по-голям, когато мама има РА